Kvarkens skärgård föreslås till Unescos förteckning över världsarv som Finlands första naturarvsobjekt


Postrodden över Kvarken. Foto: Boris Ersson.

Finland föreslår att Kvarkens skärgård nomineras till Unescos förteckning över världsarv, som det första världsnaturarvsobjektet i Finland. Miljöminister Jan-Erik Enestam skrev 27 januari 2005 under beslutet som fastställer Finlands förslag till Unescos världsarvscenter.

Utredningar har visat att Kvarkens skärgård är geologiskt mycket intressant och har särdrag som förklarar jordklotets utvecklingshistoria. Därför uppfyller  området kriterierna för  ett unikt världsnaturarv. Enligt förslaget skall området bli ett kompletterande område till Höga Kusten-området i Sverige, som godkändes till förteckningen över världsarv år 2000.

När Unesco mottagit Finlands förslag kommer det att be internationella experter utvärdera Kvarkens skärgård. Om allt framskrider enligt tidtabell, kommer Finland att få sitt första världsnaturarvobjekt i juli 2006.

Det finns färre naturarvsobjekt än kulturobjekt i Unescos förteckning över världsarv. För tillfället finns det sammanlagt 788 objekt på listan, varav 611 representerar kulturarv, 154 naturarv och 23 är sk. kombinationsobjekt. Objekten finns i 134 avtalsstater. Nordiska naturarvsobjekt finns på listan förutom Höga Kusten även Lapplandsparken i Sverige, Thingvellir nationalpark i Island och Ilulissati glaciär som finns på Grönland (hör till Danmark). Enbart några naturarvsobjekt per år har godkänts till förteckningen.  

Förslaget resultat av en lång beredning

Finlands naturarvsobjekt har beretts under en lång tid. Miljöministeriet tillsatte år 1989 en arbetsgrupp med uppgift att utreda naturobjekt i Finland som är lämpliga att upptas i förteckningen världsarv. Den höjda kustregionen i området med bräckt vatten konstaterades redan i ett tidigt skede vara unik i internationell skala. År 1996 utarbetades en samnordisk utredning om Nordens världsarv (Verdensarv i Norden), där Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård ingick som förslag.

Beredningen av världsarvsansökan för Kvarken startades i Kvarkenrådet genast efter den nordiska utredningen. Åren 1997-2002 bereddes ansökan i samarbete mellan Finland och Sverige. Senare har framför allt Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen och Geologiska forskningscentralen ansvarat för beredningen. I januari 2004 levererade undervisningsministeriet en förnyad tentativ lista till Unesco där Kvarken ingick. Världsarvskonventionen förutsatte ett medgivande av Sverige, vilket man fick den 4.1.2005.

Beredningen har gjorts i samarbete med olika instanser på landskaps-, kommunal- och lokal nivå. Olika intressentgrupper och markägare i området har hörts i enlighet med finländsk lagstiftning både vid beredning av den tentativa listan och den egentliga ansökningen.  

Stommen för objektet utgörs av Natura 2000 –områden, privatägda marker och statens skyddsområden samt områden som ingår i nationella skyddsprogram. Merparten av det föreslagna området består av vattenområden.


Saimen-Pielinen insjöområdet ingår i tentativa listan

Fem kulturobjekt har hittills godkänts att ingå i Unescos förteckning över värdsarv: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik samt Sammallahdenmäki gravrösen från bronsåldern.

I tentativa förteckningen som levererades i januari ifjol ingår sex kulturarvsobjekt och ett naturarvsobjekt, dvs. insjöområdet Saimen-Pielinen. Vissa markägare överklagade till högsta förvaltningsdomstolen att Saimen-Pielinen förelås till listan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt beslut den 2.12.2004 att överklagan inte skall undersökas. På grund av överklagan har beredningen av ansökan inte ännu inletts för Saimen-Pielinen.

Ministeriet framställer förslag

Finlands president godkände den 21.1.2005 en justering av en förordning som överförde beslutsrätten om att framställa förslag om världsarv till undervisnings- och miljöministeriet. Hittills har ministerierna ansvarat för att utreda vilka objekt som kunde föreslås och om den tentativa listan, men statsrådet har bestämt om vilka förslag sänds till världsarvskommitteen. 

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön