Ökad fisketillsyn vid kusten ska rädda havsöringen

Bottenvikens vilda havsöringstammar är i mycket dåligt skick. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) bedömer att risken för utrotning är stor. Som ett svar på detta har fiskeriverket skärpt reglerna för kustfisket. De nya reglerna innebär att det inte är tillåtet att fiska med nät på grundare vatten än 3 meter under tiden 1 april - 10 juni samt 1 oktober - 31 december.

Foto: Vild havsöring börjar bli en sällsynthet i Norrbottens vattendrag. Foto: Dan Blomkvist.

De nya reglerna är en del av en större översyn där även fiskereglerna för älvarna kommer att skärpas. 3-meters begränsningen har emellertid väckt irritation bland en del kustfiskare som menar att det finns gott om havsöring i skärgården. En del talar om att öppet trotsa de nya reglerna. Som svar på detta har länsstyrelsen sjösatt en ny tillsynsverksamhet som ska komplettera kustbevakningens tillsyn i kustområdet. I samband med tillsynen kommer också mängden utlagda redskap att inventeras.

- Vi är angelägna att visa att reglerna är allvarligt menade och väl motiverade utifrån havsöringens situation. Man måste skilja på vad som är vild havsöring och vad som är resultatet av utsättningar i t.ex. Lule älv och i Finland. Det är viktigt att förstå att reglerna är biologiskt betingade och inget byråkratiskt påhitt, säger Dan Blomkvist på länsstyrelsen.

Nätfiske efter havsöring på vår och höst har varit förbjudet sedan lång tid tillbaka. Eftersom nätfiske efter andra arter har varit tillåtet har emellertid dessa förbud haft dålig verkan och öringen har fortsatt att fångas både som bifångst vid t.ex. sikfiske men också vid olagligt riktat fiske efter havsöringen. Reglernas utformning har tidigare gjort det omöjligt att agera mot detta tjuvfiske.

Det tidiga vårfisket med nät har lång tradition vid norrbottenskusten och uppskattas av många stugägare och kustbor efter en lång vinter med istäckt hav. På länsstyrelsen är man angelägen att framhålla att man inte vill förstöra möjligheterna till dessa upplevelser men att de nya reglerna ändå är nödvändiga. Reglernas utformning innebär förutom att havsöringen skyddas också att rovfisket på kustharrens lekområden kan stävjas.

- Reglerna innebär att ett antal fiskare under en begränsad tid inte kommer att kunna fiska på sina gamla favoritplatser utan bli tvungna att flytta sin nät till djupare vatten. I huvudsak kommer ändå fritidsfisket med nät efter t.ex. sik att kunna bedrivas som tidigare, säger Dan Blomkvist.

Fakta
- Havsöringen har en livscykel som liknar laxens där lek och yngeltillväxt sker i vattendrag. Efter ett antal år vandrar öringungen ut till havet där den huvudsakliga tillväxten sker innan den efter ytterligare några år återvänder till sin födelseälv för att i sin tur leka. Havsöringen är emellertid inte lika långvandrande som laxen utan stannar i huvudsak i Bottniska viken medan laxen vandrar ända till södra Östersjön.
- Under ett antal år har stora resurser spenderats på att återställa öringens lek- och uppväxtområden i länets vattendrag som skadats av t.ex. flottledsrensning, vägtrummor etc.. Dessa insatser har varit framgångsrika men inte tillräckliga för att åtgärda havsöringens situation utan även en reglering av fisket har bedömts vara nödvändig.
- Havsöring som fastnar i nät dör efter en kort tid och kan därför inte återutsättas levande och oskadd.
- Under vår och höst uppehåller sig havsöringen främst i skärgårdens grundområden och ett totalt nätfiskeförbud grundare än 3 meter under dessa tider har därför bedömts vara bästa sättet att värna havsöringen samtidigt som ett nätfiske efter andra arter kan tillåtas fortgå på djupare vatten. Fiske med mjärden eller handredskap berörs inte av 3-metersregeln.
- Yrkesfiskare har möjlighet att få dispens från 3-metersbegränsningen.
- Under den tid som fiske efter havsöring är tillåtet har tillåten minimistorlek höjts till 50 cm.
- De nya kustfiskereglerna är en del av en större översyn av regelverket. Under 2007 kommer reglerna för älvarna att ses över och skärpas.

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön