Ratt- och sjöfylleri

Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,2 promille för sjöfylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna. Lagen gäller för såväl yrkessjöfart som fritidssjöfart. Även när det gäller grovt sjöfylleri har straffansvaret utvidgats för de fartyg som omfattas av promilleregeln. Den som har 1 promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri.

Lagen innebär också att Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

För båtar under tio meter eller båtar som går långsammare än 15 knop gäller samma regler som tidigare. Kustbevakningen har rätt att stoppa dem och kontrollera nykterheten om man kan misstänka att båtföraren är påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan framföra båten på ett säkert sätt. En båtförare som är påverkad av alkohol kan dömas för sjöfylleri om inte båten kan framföras på ett säkert sätt. Om båtföraren har minst en promille alkohol i blodet, är avsevärt påverkad eller kör båt på ett sätt som innebär stor fara för säkerheten till sjöss, kan domen bli grovt sjöfylleri.

Rattfylleri
För att öka säkerheten på vägarna och till sjöss kontrollerar Kustbevakningen nykterheten på förare som kör motorfordon i hamnar. De rutinmässiga sållningsproven och bevisproven äger främst rum i samband med farligt gods- och lastsäkringskontroller. Kustbevakningen kontrollerar också nykterheten på förare som kör motorfordon och snöskotrar på is. För att förhindra rattfylleribrott kan Kustbevakningen tillfälligt omhänderta exempelvis fordonsnycklar. Man kan också besluta om omhändertagande av körkort och andra behörighetshandlingar.

Befogenheter vid ratt- och sjöfylleri
Kustbevakningens befogenheter vid ratt- och sjöfylleri innebär att förundersökningsledare som utsetts av myndigheten får besluta om att inleda och leda förundersökning om rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Rättegångsbalkens regler om förundersökningen och de befogenheter undersökningsledaren har gäller också för Kustbevakningens förundersökningsledare.

Kustbevakningens befogenheter avseende rattfylleri finns huvudsakligen i lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Kustbevakningens befogenheter avseende sjöfylleri finns huvudsakligen i Lagen om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning (LKP).

Sjöfylleri
När det gäller sjöfylleri har en kustbevakningstjänsteman de befogenheter han har idag enligt LKP, men han får dessutom bland annat:

  • ta egendom i beslag i de situationer som anges i 27 kap. 4 § rättegångsbalken (vid fara i dröjsmål och föremål som påträffas i samband med gripande, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning med mera)
  • göra husrannsakan (vid fara i dröjsmål, i alla de syften som anges i rättegångsbalken, det vill säga. även för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet och för att eftersöka den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas).
  • besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (vid fara i dröjsmål)
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fartyget. Det alkoholutandningsprov som får tas vid misstanke om sjöfylleri är ett så kallade bevisprov.
  • ta rutinmässiga alkoholutandningsprov så kallade sållningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning. Sållningsprov får tas på förare ombord på fartyg om fartyget kan antas framföras med en hastighet om 15 knop eller mer eller kan antas ha ett största skrov om 10 meter eller mer.

Rattfylleri
När det gäller rattfylleri har en kustbevakningstjänsteman samma befogenheter som vid sjöfylleri, men han får dessutom:

  • tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, fordon och annat som behövs för färden och genomsöka fordonet.
  • omhänderta körkort, körkortstillstånd och traktorkort.
  • göra ögonundersökning (enligt lagen om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken) samt stoppa fordon för sådan provtagning.
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fordon för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fordonet. De alkoholutandningsprov som får tas är så kallade sållningsprov och besvisprov.

25 mars 2011

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön