Fakta k-märkningens kriterier

En k-märkt fritidsbåt ska:

Ursprungligen vara byggt som fritidsbåt.
Vara byggd i Sverige,
eller ritad av en svensk båtkonstruktör, eller vara av sådan modell som varit vanlig i landet,
eller på annat sätt anses vara nationellt bevarandevärd.
Vara byggd före 1965.
Ha en väldokumenterad historia, se beskrivning nedan.
Vid tiden för ansökan dels vara i gott, sjövärdigt skick, dels uppfylla de s.k. varsamhetskraven enligt punkten 3 nedan.
Vara original/autentisk, dvs. inte en kopia eller replik av äldre båt.
Bedömas specifikt som den individ båten är – alltså även om vissa fritidsbåtar tillverkats i serier så avser k-märkningen enbart den specifika båt som ansökan avser, och inte serien eller typen.

2. Båtens historia
Båtens historia och autenticitet ska kunna styrkas genom ägarlängd, ritningar, matrikeluppgifter eller annan dokumentation. Ritningar ska genom signering eller på annat sätt vara tydligt kopplade till namngiven konstruktör inför båtens byggnation; i efterhand gjorda uppmätningsritningar är inte tillräckligt. Matrikeluppgifter kan vara utdrag ur medlemsregister vid båtklubbar och liknande organisationer. Om inget av ovanstående krav kan uppfyllas kan under vissa omständigheter göras en individuell bedömning av båten och dess ursprung, baserat på ägaruppgifter, s.k. muntlig tradition och t.ex. äldre fotodokumentation. Eftersom Statens maritima museer ser eventuella reparationer, restaureringar, ombyggnader och förändringar som årsringar och en del av båtens historia behövs dokumentation som berättar om detta. Det kan vara viktigt att veta vad som är ursprungligt och vad som tillkommit senare vid den aktuella bedömningen. Hur båten använts av sina olika ägare ingår också i en väldokumenterad historia.

3. Båtens skick
Båtens skick och utförande bedöms vid tiden för ansökan. Här gäller att reparationer, restaureringar, ombyggnader och förändringar ska vara kompetent och varsamt utförda, och med hänsyn tagen till båtens typ och särart. Förändringar kan också vara utförda som en anpassning till ett förändrat behov, och därigenom representera en specifik och intressant händelse eller epok. Vad gäller entypsbåtar för kappsegling gäller – förutom nämnda krav – att förändringar godkänts och skett i enlighet med klassreglerna för båttypen och sådana bestämmelser som respektive förbund satt upp. Hit räknas även internationella regelverk. För motorbåtar gäller att eventuella motorbyten inte fått fartyget att på ett markant sätt avvika i prestanda i förhållande till andra, jämförbara båtar.

 

 

Värdefulla fritidsbåtar k-märks av Sjöhistoriska museet


Segelbåten Nornan IV, byggd 1924, k-märks av Sjöhistoriska museet.
Fotograf:Ulf Magnusson

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt fritidsbåtar på prov sedan 2009. Ifjol utvärderades projektet som nu blir en bestående del av museets verksamhet och under sommaren kan ägarna till de 67 båtar som hittills klassats som kulturhistoriskt värdefulla skaffa ett specialtillverkat emaljmärke som bevis på utmärkelsen.

– Jag tycker att blandningen av båtar av olika karaktär är intressant bland vårens nya k-märkta båtar. Här finns både den enkla lilla Trissjollen, men också ett par eleganta Skärgårdskryssare från 1900-talets första årtionden. Även bland motorbåtarna är kontrasterna spännande. Här finns bland annat ett par påkostade 1-stycks Petterssonkonstruktioner på över 10 meter – tillsammans med en campingbåt av en typ som det byggdes hundratals av, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

K-märkning av fritidsbåtar har görs för att öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin pärla k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha byggts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige. Till skillnad från reglerna kring byggnadsminnen, bygger k-märkningen av fritidsbåtar inte på lagstiftning och innehåller heller inga förbud.

Projektet har varit mycket framgångsrikt. Hittills har 67 båtar k-märkts och fått mycket uppmärksamhet.

– Utvärderingen visar att k-märkningen är värdefull och välfungerande. Den har varit väldigt uppskattad och har gett mycket uppmärksamhet åt ett kulturarv som finns spritt över hela landet, säger Fredrik Blomqvist.

Den här våren k-märks de nio båtarna Britt-Marie, Äntligen II, Finn, Silva, Finiekette, Missan, Clytie, Nornan IV samt Hillmarina.

K-märkta fritidsbåtar våren 2012

Motorbåten Britt-Marie, byggd 1963, ägaren bosatt i Nyköping, Södermanlands län
Typ: Motorbåt, Solö Ruff nr 907
Konstruktör: Einar Runius
Byggd: 1963, Storebro varv, Västervik
Material& mått: Mahogny, längd 7,25 m, bredd 2,25 m.
Motor: Volvo BB 140A, 115 Hk (1978 års modell), ursprungligen en Volvo BB70
Ägare & tel: Åke Karlsson, 070-542 86 74

Motivering: Britt-Marie är en Solö ruff från 1963 av klassisk modell. Det är en välbevarad och välskött båt, där reparationer och underhåll gjorts med stor medvetenhet, så att den behållit sin ursprungliga karaktär. De tillägg som gjorts för säkerhet och komfort har väl anpassats till båtens utseende – vilket gör att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Tack vare ägarens engagemang är båtens historia, ägare och hemmavatten väldokumenterade. Affärsidén att serietillverka träbåtar hänger samman med det allt bredare ägandet av fritidsbåtar. Solöserien som skapades av Storebro bruk – blev en av de mest lyckade satsningarna. Den aktuella båten är byggd under den period då en del av produktionen låg i Västervik. Modellen Solö ruff tillverkades 1951-1964. Statens maritima museer anser sammantaget att Britt-Marie är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Segelbåten Äntligen II, byggd 1963, ägaren bosatt i Skövde, Västra Götalands län
Typ: Segelbåt, Trissjolle Typ 1
Konstruktör: Per Brohäll
Byggd: 1963, ABC-fabrikerna, Kungälv
Material& mått: Plastskrov, fördäck, reling och tofter i trä (mahognyplywood)
Rigg: Ostagad trämast
Ägare & Tel: Lennart Lundquist, 0500-41 44 53

Motivering: Trissjollen Äntligen II har noggrant skötts om av sin nuvarande ägare som haft båten i 45 år. Detta exemplar är en välbevarad segelbåt från ABC-fabrikerna i Kungälv. Senare trissjollar byggdes helt i plats – men Äntligen II tillhör den 1:a generationen där skrovet är i plast medan däck och mast är i trä. Tack vare sitt intresse och engagemang finns uppgifter om båtens historia sedan dess. Tack vare en försiktig användning är båten fortfarande till största delen i original sedan 1960-talet. Fortfarande finns de ljusblå seglen från 1967 i behåll och används då båten seglas idag. Ägaren kan berätta om ett liv med båten – som nyttjats på sjön Örlen i Västergötland sedan 1960-talet. Genom att ta så väl hand om sin båt har ägaren sett till att en relativt enkel båt fortfarande kan ses i samma skick som då dessa båtar var vanliga bland ungdomar. Statens maritima museer anser sammantaget att Äntligen II är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Segelbåten Finn, byggd 1911, ägaren bosatt i Stockholms stad och län
Typ: Segelbåt, 6-metersjakt
Konstruktör: Gunnar Stenbäck
Byggd: 1911, Åbo Båtvarf, Åbo, Finland
Material& mått: Hondurasmahogny, längd 9,20 m bredd 1,76 m
Rigg: Bermuda/slup
Motor: 1:a motorn från 1920-talet var en konverterad Austin
Ägare & tel: Lars Edman, 08-668 64 53

Motivering:
Sexmetersjakten Finn från 1911 är en välbevarad och väl underhållen båt av den första generationens fritidsbåtar. Finn byggdes vid Åbo båtvarv efter konstruktion av Gunnar Stenbäck – sedan 1920-talets slut har båten dock sin historia i Sverige. De efterforskningar som nuvarande ägaren genom åren gjort, har givit båten sin historia åter. Noggrannheten och omsorgerna vid de mindre ändringar och vid underhållsarbetet som utförts under de senaste trettio åren gör att båtens kulturhistoriska värden bibehålls på ett förtjänstfullt sätt. Statens maritima museer anser sammantaget att Finn är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Salongsmotorbåten Silva, byggd 1923, ägaren bosatt i Ekerö,
Stockholms län

Typ: Salongsmotorbåt
Konstruktör: C G Pettersson (ritning nr 630)
Byggd: 1923 på Landin & Johansson, Långedrag
Material& mått: Trä, längd 12,60 m, bredd 2,60 m.
Motor: Yanmar 100 Hk, ursprungligen en Wisconsin bensin 6:a, 35 Hk
Ägare & tel: Anders & Viola Widström, 070-300 03 83

Motivering: Silva tillhör den äldre generationen fritidsbåtar som tillverkades i ett exemplar med egen ritning. Genom åren har den genomgått en del ombyggnader. Efter över 15 år på land har nuvarande ägare genomfört en omfattande nödvändig upprustning. Tack vare ägarens erfarenheter och det dokumentationsmaterial som finns kvar, har resultatet blivit en båt som nu fått ett utseende nära ursprunget. Det dokumentationsmaterial med bland annat i form av fotografier, som ägaren visat gör att båtens historia kan följas på ett förtjänstfullt sätt. Statens maritima museer anser sammantaget att Silva är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Segelbåten Finiekette, byggd 1935, ägaren bosatt i Hjälteby (Tjörn),
Västra Götalands län

Typ: Segelbåt, Skärgårdskryssare (22 kvm)
Konstruktör: Harry Becker
Byggd: 1935, Rödesunds båtvarv, Karlsborg
Material& mått: Hondurasmahogny, längd 11,76 m bredd 2,01 m
Rigg: ¾ Marconi
Ägare & tel: Leif Caspersson, 070-360 37 87 eller 0304-66 05 53

Motivering: Finiekette konstruerades och byggdes som lottbåt åt Göta segelsällskap på Långholmen i Stockholm. Segelsällskapet hade inriktning på en "folkligare" medlemskår – vilket gjorde att man beställde en "folkligare" båt. Det är en elegant och välhållen båt som seglats i flera Skärgårdskryssarepokaler och även SM. Finiekette är en klassisk kappseglare – som seglats både i både på ost- och västkusten. Ägaren kan även redogöra för de förändringar som gjorts – vilket gör att de blir del av båtens historia. De insatser som nuvarande ägaren gjort bidrar till att båten både bevaras och kan användas. Statens maritima museer anser sammantaget att Finiekette är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Motorbåten Missan, byggd 1929, ägaren bosatt i Västerås,
Västmanlands län

Typ: Motorbåt, Inomskärskryssare
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1929 på Abrahamsson & Börjessons varv, Ramsö, Vaxholm
Material& mått: Mahogny, längd 11,0 m, bredd 2,40 m
Motor: Yanmar 4JH 4 HTE, 110 Hk, insatt 2007
Ägare & tel: Bo & Annabel Eriksson, 0737-23 39 99 eller 021-52 771

Motivering: Missan är en elegant välbehållen inomskärskryssare byggd på Ramsö, Vaxholm. Den nuvarande ägaren har genom sitt engagemang stor kunskap om hur båten använts genom åren. Dessutom har han genomfört en föredömlig upprustning – som genom välgenomtänkta beslut förvandlat en mycket nedgången båt till ett välskött exemplar av de tidiga fritidsbåtarna. Den första ägarfamiljen dokumenterade nogsamt sin användning av båten. Bland annat finns kopior av de loggböcker som fördes från byggåret ända fram till 1970. Även båtens namn förklaras tack vare kunskaperna om de första ägarna. Tack vare den kompletta ägarlängden kan även båtens hemmavatten utläsas. Statens maritima museer anser sammantaget att Missan är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Segelbåten Clytie, byggd 1962, ägaren bosatt i Stockholms stad och län
Typ: Segelbåt, koster
Konstruktör: Arvid Laurin
Byggd: 1962 av Tore Gustafsson på Rosättra Båtvarv, Norrtälje
Material& mått: Mahogny på ek och ask, längd 8,34 m, bredd 2,47 m
Rigg: Bermuda Masthead, 35 kvm, spruce
Motor: Volvo Penta MD6a (1990), ursprungligen en Ford Marin 4 cyl, 25 Hkr,
Ägare & tel: Bo Willén, 070-40 20 519

Motivering: Den välskötta segelbåten Clytie från 1962 är en välbevarad typisk Laurinkonstruktion. Både valdäcket och det litet kortare och kraftigare skrovet berättar om vilka egenskaper man ville ha då båten byggdes. Clytie är en välskött båt – med en medveten ägare. I ansökan redogör ägaren bland annat för de beslut och ändringar som genomförts under hans egen 20-åriga ägartid. Till det kulturhistoriska värdet hör även den kompletta ägarlängden. Det kan konstateras att båten har en medveten ägare som är mån om att skötseln sker med hänsyn till båtens ålder och karaktär. Statens maritima museer anser sammantaget att Clytie är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Segelbåten Nornan IV, byggd 1924, ägaren bosatt i Påryd (Kalmar),
Kalmar län

Typ: Segelbåt, Skärgårdskryssare 30
Konstruktör: Karl Einar Sjögren
Byggd: 1924 på Bröderna Erikssons varv i Strängnäs
Material& mått: Hondurasmahogny, längd 12,92 m, bredd 1,78 m
Rigg: Marconi
Ägare & tel: Ulf Magnusson, 070-215 09 08

Motivering: Skärgårdskryssaren Nornan IV från 1924 är en båt med en drastisk historia.Det är en välkänd båt i skärgårdskryssarkretsar – både för sin eleganta form och konstruktion – och för att båten ägts och rustats av Svenska Skärgårdskryssarförbundets renoveringsfond. Idag är Nornan IV i ett mycket gott skick – och även de snabbseglande egenskaperna är på topp. Det kan konstateras att den satsning som några av båtens senare (och nuvarande)ägare gjort på reparationer och underhåll lyckats bra. Vad gäller båtens historik – som delvis är höljd i dunkel – har även den nuvarande ägaren fått upp några nya spår. Statens maritima museer anser sammantaget att Nornan IV är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Motorbåten Hillmarina, byggd 1946, ägaren bosatt i Borlänge, Dalarnas län
Typ: Motorbåt, campingbåt
Byggd: 1946 på Karlssons båtbyggeri, Söderköping
Material& mått: Hondurasmahogny, längd 5,40 m, bredd 1,65 m
Motor: Johnson 33 Hk ursprungligen en Evinrude 50 Hk, senare även en Mercury 60 Hk
Ägare & tel: Maj-Lis Hillerström, 0243-23 95 88

Motivering: Campingbåten Hillmarina är en väl underhållen, välskött båt med väldokumenterad historia. En gång i tiden var sådana båtar vanlig i hela landet. Den båttyp som Hillmarina är exempel på byggdes på flera olika varv runt om i Sverige – med flera olika välkända konstruktörer. Campingbåten kan sägas vara den båttyp som satte svenskarna på sjön – främst tack vare att den inte behövde förbeställas och hade ett relativt överkomligt pris. Hillmarina har sedan inköpet på 1940-talet rört sig i sjösystemen i Dalarna. Statens maritima museer anser sammantaget att Hillmarina är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Publicerad: 2012-06-06

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

 
 
  HITTA SNABBT:
         

Välkommen till Bottenviken.se
Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende och aktiviteter i Bottenvikens skärgårdar. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du tusentals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken.

BOTTENVIKEN I SOCIALA MEDIER:

Bottenviken på Facebook
Bottenviken på YouTube

  NYHETSBREV

Vill ni veta vad som händer i skärgården?
Anmäl er till vårt nyhetsbrev nedan.

KONTAKT:
Alf-Arne Harjo
info@bottenviken.se
Telefon 070 52 195 92

 
HEM RESMÅL: KARTA BOENDE BÅTLIV: WEBB-TV ARTIKEL ARKIV VINTER OM OSS
    Haparanda   Bottenviken       Kunskap       2000 - 2017        
    Kalix           Distans                
    Luleå           Båtklubbar                
    Piteå           Maringuiden                
    Skellefteå           Aktiviteter                
    Finland                            
    Ratan                            
    Holmön