Sjöfartsverket rustar militära sjömärken

Sjöfartsverket har nyligen tecknat avtal med Försvarsmakten om att bistå i arbetet med upprustning av de militära sjömärkena. Projektet som kommer att pågå under 2014-2015 omfattar ett stort antal prioriterade objekt som ska rustas upp, återställas eller i vissa fall avvecklas.

Försvarsmakten konstaterade redan år 2000 att det fanns ett stort behov av upprustning av de militära sjömärkena. Många är byggda i trä och hade börjat ruttna. 2007 beslutade man att lägga ut arbetet på en extern aktör och i fjol, 2013, tillfrågades Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket kommer att ta hand om objekt, där flera består av upp till tre fyra enheter med exempelvis märke, fyr och båk. En del ska återställas, andra rivas.

– Försvarsmakten vill höja tempot i arbetet, berättar Ellinor Gröndahl, Sjöfartsverkets projektledare i arbetet. Vi kommer därför att anställa sex personer under projektperioden – två sjögående gäng med en befälhavare och två byggare. De ska bemanna den båt som vi lånar från Försvarsmakten för att använda i arbetet.

Uppdraget innefattar att återskapa, underhålla, avyttra och dokumentera fasta märken utmed hela svenska kusten. Idag finns ingen standard för hur dessa sjömärken ser ut. Vid nybyggnation kommer man därför att försöka ensa utseendet för att de nya sjösäkerhetsanordningarna ska få en standard som normmässigt motsvarar de civila motsvarigheterna.

– Vi kommer att måla, blästra, utföra betongarbete och snickeri, säger Ellinor Gröndahl. Vi överväger också att, där det är lämpligt, byta ut befintligt material mot konstruktioner i aluminium. Det skulle vara mer praktiskt och tidsintervallen mellan det nödvändiga underhållet skulle kunna förlängas.

Sjöfartsverket kontaktar alla markägare innan man åker ut för att göra arbeten. Blir det stora förändringar, om nya märken ska upprättas eller avvecklas, måste markägaren också kontaktas och ett avtal upprättas mellan Försvarsmakten och markägaren. Det ingår i Sjöfartsverkets uppdrag att sköta den kontakten. Till sin hjälp har Ellinor Gröndahl en avtalshanterare som anställs under projekttiden. Ellinor har också hand om hanteringen av fågel- och sälskyddsområden och söker, där det behövs, dispens hos länsstyrelserna för att kunna utföra arbeten i dessa områden.

– Mitt stora arbete som projektledare kommer annars att vara att planera besättningarnas arbete under projekttiden.

Arbetet kommer att ta fart under senvåren i Försvarets prioriterade områden utmed svenska kusten och i oktober kommer också Sjöfartsverkets farledsfartyg Fyrbjörn att delta i arbetet. Samtliga personer som arbetar i projektet från Sjöfartsverkets sida måste innan arbetet säkerhetskontrolleras enligt klass 2 samt genomgå en av Försvarsmakten arrangerad säkerhetsutbildning.

Ellinor framhåller gärna det positiva i samarbetet och samverkan mellan två statliga myndigheter, helt i enlighet med de riktlinjer som finns i den utredning kring samhällets maritima resurser som överlämnades till försvarsministern 2012.

– Samarbetet med Försvarsmakten är positivt och vi samutnyttjar våra resurser genom att låna en av deras båtar vid utförandet av arbetet och lånar även militära kajer ibland. Allt fungerar bra

Publicerad: 2014-05-05

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

[an error occurred while processing this directive]