Nytt marint naturreservat i Västerbottens län


Lotsstugan på Järnäs Storklubben.

Regeringen gav idag klartecken för inrättandet av Örefjärden - Snöanskärgårdens marina naturreservat i Västerbottens län. Länsstyrelsen kan nu gå vidare med planerna att skydda ett 48 000 hektar stort havsområde.

- Jag är glad över att vi genom dagens beslut kan inrätta ett av landets största marina naturreservat. Det blir ett viktigt bidrag till att vi får en ekosystembaserad och långsiktigt hållbar förvaltning av hela Bottenhavet och Östersjön, säger miljöminister Lena Ek.

- Reservatet bidrar till att nå etappmålet för områdesskydd i Sveriges miljömålssystem. Den proposition om biologisk mångfald vi nyss lämnat till Riksdagen betonar vikten av att Sverige får fler marina skyddsområden. När vi säkerställer den biologiska mångfalden i havet, säkrar vi också produktionen av marina ekosystemtjänster som reproduktionsområden för fisk och sjöfågel eller höga värden för friluftsliv och turism, säger Lena Ek.

Naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården ligger i Nordmalings och Umeå kommuner. Det är i huvudsak ett marint naturreservat och innefattar en areal om ca 48 000 hektar. Det huvudsakliga syftet med reservatet är att bevara ett sammanhängande kust- och skärgårdslandskap med värdefulla natur- och kulturmiljöer och att bevara områdets rika och omväxlande marina miljöer i ett naturligt och ostört tillstånd.

I Örefjärden-Snöanskärgården finns flera produktiva havsvikar med hög artrikedom, liksom marina arter som här har sin nordligaste utbredningsgräns. Det innehåller också en rik kustfågelfauna. Beslutet har föregåtts av omfattande marina inventeringar som gett värdefull information om Bottenhavets marina miljöer och hur dessa bör förvaltas.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Västerbotten län beslutade tidigare att bilda naturreservatet. Detta överklagades till regeringen, som i och med dagens beslut delar länsstyrelsens bedömning att det aktuella området har så höga värden att det är motiverat att skydda det som naturreservat med angivet syfte. Sammantaget finner regeringen vidare att det inte har framkommit några omständigheter som, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, utgör skäl för att upphäva eller ändra länsstyrelsens beslut.

Regeringen har under våren lämnat propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster" samt beslutat om ett nytt ettappmål om områdesskydd inom miljömålssystem. Regeringen har beslutat att satsa särskilt på det marina skyddet och har därför åtagit sig att skydda och bevara 10 procent av de marina områdena mot dagens drygt 6 procent till år 2020, vilket innebär en ökning med minst 570 000 hektar. Etappmålet medför att i Sverige kan leva upp till sina internationella åtaganden inklusive Helcom:s (konventionen för skydd av Östersjön marina miljö) mål om att skydda ett sammanhängande och välförvaltat nätverk av marina områden i Östersjön för att säkerställa ett tillräcklig skydd av alla marina livsmiljöer och arter.

Publicerad: 2014-05-25

Din e-postadress:

Vad tycker du om artikeln?

-Mycket bra
-Bra
-Inte  bra

-För lång
-Lämplig
-För kort

-Följ upp


 

 

[an error occurred while processing this directive]