Så undviker du onödig spridning av farliga ämnen från båtfärg

Just nu är det många båtägare som förbereder sina båtar för årets säsong. En aktuell vägledning från Naturvårdsverket ger stöd om vad som är viktigt att tänka på för att förhindra onödig spridning av farliga ämnen som kan förorena både mark, grundvatten, ytvatten och bottensediment.

Så undviker du onödig spridning av farliga ämnen från båtfärg

I Sverige finns närmare 900 000 fritidsbåtar och på cirka 20 procent av dessa används båtbottenfärg för att förhindra påväxt. Denna typ av båtbottenfärg innehåller giftiga bekämpningsmedel (biocider) och andra ämnen som kan vara farliga både för människor och miljön. Ämnena kan spridas i naturen när skrovet saneras och den gamla bottenfärgen skrapas bort. Detta kan påverka marken där skrovet skrapas men även vattenmiljön i hamnen och området utanför. 

– Det är bland annat mikroplaster, organiska tennföreningar, till exempel tributyltenn (TBT), koppar och andra farliga ämnen som riskerar att spridas. Alla dessa ämnen kan påverka människors hälsa och miljön negativt. TBT är till exempel ett hormonstörande ämne, säger Ingrid Tjensvoll, sedimentexpert på Naturvårdsverket. 

Såväl enskilda båtägare som båtklubbar behöver utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått när de avlägsnar gammal båtbottenfärg. Detta är särskilt viktigt när båthamnen ligger i en grund vik, eftersom detta är en känslig och viktig miljö för många vattenlevande djur och växter, exempelvis som reproduktionsområde för många fiskarter.

I Naturvårdsverkets vägledning finns både bestämmelser och rekommendationer som är viktiga att känna till. 

– En konkret åtgärd är att använda utrustning som samlar in damm och färgflagor, samt täcka båtens sidor och marken under båten när bottenfärgen tas bort, säger Markus Klar, handläggare på Naturvårdsverkets avfalls- och kemikalieenhet. De färgflagor och det damm som samlas upp behöver sedan lämnas på en återvinningscentral. Detta minskar risken för att såväl mark som bottensediment förorenas ytterligare.

Biocider kan finnas kvar i gamla färglager långt efter det att du slutat använda giftig färg. En del båtklubbar och kommuner genomför därför kampanjer om att alla båtskrov ska vara helt fria från giftfärg för att skydda vattenmiljön. Det kan vara aktuellt även i områden där användning av biocidfärg är förbjudet. 

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer vägledning till tillsynsmyndigheter som har ansvar för att utöva miljötillsyn över fritidsbåtshamnar. Till båtägare och båtklubbar finns också rekommendationer från Transportstyrelsen framtagna inom myndighetssamverkan Skrovmålet som pågått tidigare. 

Om båtbottenfärger

TBT har varit förbjudet att använda i bottenfärg för fritidsbåtar sedan 1989. I många sjöar och vatten är halten TBT i bottensedimenten fortfarande hög vilket tyder på att det finns en pågående tillförsel av TBT. Äldre båtar kan vara målade med färg som innehåller TBT och som fortsätter att spridas från gamla färglager när båten färgsaneras och sannolikt även när den ligger i vatten. 

Även andra farliga ämnen, exempelvis koppar, zink och bly kan spridas från en behandlad båtbotten. Koppar och dess föreningar används som verksamma ämnen (biocider) i båtbottenfärger för att motverka påväxt och är giftigt både för växter och djur. 

Båtbottenfärg med biocider måste vara godkända av Kemikalieinspektionen och får bara användas inom de områden som beskrivs i användarvillkoren för produkten. Se Båtbottenfärger - om du måste måla - Kemikalieinspektionen

Mer information