Riekkola småbåtshamn i Haparanda

Hamnen ligger vid Torneälvens utlopp och har plats för 48 båtar. Från Riekkola småbåtshamn tar du dig snabbt och lätt ut i Haparanda skärgård. Närmaste grannar är Sälka-Kari (0,3nm).

Riekkola småbåtshamn i Haparanda
Riekkola småbåtshamn i Haparanda

Riekkola-Välivaara naturreservat ligger vid Torneälvens utlopp, bara två kilometer från Haparanda centrum. Hit söker sig haparandaborna för motion och friluftsliv, men även för att njuta av natur och fågelsång. I området ligger också en småbåtshamn väl skyddad. 

Hamnen i Riekkola

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 48
Hamnservice: Sjösättningsramp, toalett, spohantering, grillplats.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.814102, 24.135246

Sjösättningsrampen i hamnen.

Riekkola-Välivaara naturreservat

Två bergkullar, Riekkola och Välivaara reser sig 15 meter över havet. Dessa nådde genom landhöjningen upp över havsytan för 1700 år sen. Svallade strandvallar av klappersten syns ännu på bergen. Hela området bär spår av kontakten med havet och Torneälven. Vid islossningarna ännu för femtio år sen bröt ofta isen in mellan Sundholmen och fastlandet över det låga partiet vid Ebonsviken (Kuusilahti). Buskar och träd slets bort och strandängarna var öppna. Genom landhöjningen upphörde isgången och nu växer tät skog på marken. Ebonsviken har nu grundats upp till en insjö. Här samlas under flyttning stora mängder simänder, som gräsand, kricka, bläsand, stjärtand och skedand.

På bergen växer skog - tallhed på de torra partierna, blåbärsgranskog och sumpgranskog på de fuktigare. På vårvintern spelar pärlugglan här. Den söker övergivna spillkråkehål till bostad. I maj ljuder serenader av gransångare, lövsångare, rödhakar och bofinkar tillsammans med kören av trastar: rödvingetrast, taltrast, koltrast och björktrast.

Riekkola-Välivaara avsattes som naturreservat av Länsstyrelsen 1973. Det ingår numera även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden. Reservatet är 88 ha stort. Området är värdefull häcknings- och rastlokal för främst änder och vadare. Det innehåller även flera växtarter som är intressanta ur växtgeografisk synpunkt. Riekkola-Välivaara är ett omtyckt och lättillgängligt friluftsområde. Ett reservat kräver skötsel, som bekostas av skattemedel.