Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård

Brändöskär är ett kommunalt naturreservat som omfattar Brändöskär och Haraskär (Klubben). Till reservatet hör även ön Hällgrundet och halvön Persögrundet. Det är ett vackert och mestadels kargt landskap som möter dig här. På Brändöskär har Luleå kommun turbåtstrafik och uthyrningsstugor.

Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård
Vikaresälen finns i norra Bottenviken året om.

Reservatets öar är mycket säregna och vackra. Den karga och vindpinade miljön påminner om fjällen med dess hedar och krypande vegetation. Landskapet har formats av inlandsisen och landhöjningen. När öarna har höjt sig upp ur havet har de under tiden svallats av vågor och det mesta av finmaterialet har spolats bort.

Stora delar av öarna domineras därför av klappersten och hällmarker. Träd har svårt att få fäste i den karga marken. Vegetationen domineras istället av öppna rishedar och lavklädda blockmarker. Olika typer av botaniskt värdefulla områden finns på flera ställen på öarna. I anslutning till hällarna finns torra ängsmarker. Fuktigare miljöer hittas också på flera ställen, främst i form av strandängar.

Fakta:

Hitta hit:

Brändöskär ligger längst ut i Luleå skärgård, cirka 20 kilometer öster om Lövskär. För turbåtstrafik, kontakta Luleå kommun.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på iordningsställda eldplatser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!
På Hällgrundet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.