Naturreservat i Bottenviken

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

Naturreservat i Bottenviken
Tobisgrissla Rödkallen naturreservat i Luleå skärgård

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Här får du en översikt över naturreservat i Bottenvikens skärgårdar med föreskrifter och vilka begränsningar som gäller.

Kom i håg att det råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli på grund av häckande fåglar på många öar som är klassat som naturreservat i skärgården.

I Bottenvikens skärgårdar finns naturreservat i:

Naturreservat i Haparanda skärgård

HAPARANDA SANDSKÄR NATIONALPARK
Haparanda skärgård är Norrbottens yngsta nationalpark och den enda som ligger i den norrbottniska skärgården. Den största ön heter Haparanda Sandskär. 

LETTO OCH YLIKARI I HAPARANDA SKÄRGÅRD
Letto och Ylikari är båda långsmala och karaktäriseras av blockiga, exponerade stränder med sandvegetation högre upp. Ylikari är opåverkad av människor men på Letto finns ett fiskeläge med tillhörande bryggor.

TORNE-FURÖ
Naturreservatet Torne-Furö ligger i Skomakarfjärden och består av den större ön Torne-Furö och en liten holme, Vassika.

Naturreservat i Kalix skärgård

KALIX YTTRE SKÄRGÅRD
Naturreservatet omfattar 21 öar i den yttre delen av Kalix skärgård. Flera av dem har en rik flora och många är värdefulla fågellokaler med bland annat labb.

BJÖRN
Björn ligger långt österut i Kalix skärgård. Naturreservatet består av den större ön Björn, flera småöar och vattenområdet runt omkring dem.

ERIKSÖREN-SVARTHOLMEN
Eriksören-Svartholmen är Norrbottens läns äldsta naturreservat, skyddat redan 1944. Reservatet består av två mindre, skogsklädda öar.

GRANHOLMEN
Där Granholmen är som högst reser sig ön minst 10 meter över havet. Granholmen domineras av granskog men här finns även glest beskogade hällmarksområden och längs stränderna mer eller mindre utvecklade lövbårder.

HOLSTERÖRARNA
Holsterörarna består av storblockiga, skogklädda öar, till stor del klädda med örtrik blandskog. Många sällsynta vedsvampar är funna på fallna granstammar.

LIKSSKÄR
Naturreservatet Likskär är ett vackert skärgårdslandskap med 25 öar och många mindre skär. Hit kan du åka för att vandra, skåda fågel och sommartid njuta av ett dopp från sandstranden.

MALÖREN
Malören med sin fyr, kapell och gamla bebyggelse ligger allra ytterst i Norrbottens skärgård. Ön är trädlös med hedmark och klapperstensfält. För både flyttfåglar och häckfåglar är Malören viktig.

NÄVERÖN
Stranden på öns västra sida samt Näveröberget med dess vackra utsikt över Kalix skärgård är väl värda ett besök. Toppen på denna barrskogsklädda ö började stiga upp ur havet för cirka femtusen år sedan. 

ORRSKÄRSREVET
Naturreservatet ligger i den södra delen av Siknäsfjärden och utgörs av de två närliggande fågelrika öarna Orrskärsrevet och Orrskärsgrundet.

SKAGS-FURUHOLMEN
Denna barrskogsklädda ö reser sig som högst 15 meter över havet. Skogen består framför allt av tall men i viss mån även gran.

TRUTSKÄR
Naturreservatet omfattar hela ön Trutskär utom den nordvästra, stugbebyggda stranden. Dessutom ingår ett par närliggande rev öster om ön.


Foto: Live Harjo Grönberg

Naturreservat i Luleå skärgård

Bergöfjärden
Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del. Öarna är bra exempel på hur marken och jordarterna formas av väder och vind i landhöjningsområden.

Bockön
Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren med sina fina sandstränder och skogar.

Brändöskär
Brändöskär är ett kommunalt naturreservat som omfattar Brändöskär och Haraskär (Klubben). Till reservatet hör även ön Hällgrundet och halvön Persögrundet.

Bådan
Bådan består av tre låglänta öar som har en intressant flora. Bland annat växer här sällsynta arter som strandögontröst, klapperögontröst, klapperstarr och klappermolke.

Båtöfjärden
Naturreservatet Båtöfjärdens tre öar är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur. Öarna domineras av vågspolade hällmarker och klapperstensfält - ett resultat av landhöjningen.

Degeröholmen
Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön, i Luleå skärgård. Skogen på Degeröholmen kan till största delen betecknas som urskog. Den innehåller många vindfällen och gott om död ved.

Furuholmen
Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor, trut och grågäss trivs. 

Germandön
Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består till största delen av gammal granskog. På ön finns två fyrar.

Harufjärden
I naturreservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund. De största öarna är Båtöharun och Stora Hindersöharun.

Hästholmen
Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Denna obebyggda holme är klädd med gran- och björkskog och har höga naturvärden.

Kluntarna
Naturreservatet Kluntarna är ett omtyckt utflyktsmål i Luleå skärgård. Hit går turbåtar på sommaren och här finns vandringsleder och rastplatser. Det gör reservatet lättillgängligt och enkelt att utforska. 

Kunoöhällan
Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Långt ut i havsbandet finner fåglarna denna fristad där vinden, isen och vågorna får fritt spelrum. Här trivs en hel koloni av tobisgrisslor, som samsas med bland annat gäss, måsar och tärnor. 

Lappön
I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat olika tickor. Lappön har fått sin namn efter samerna som brukade komma dit med renar under vintern.

Likskäret
Reservatet omfattar en stor del av ön Likskäret i Luleå inre skärgård. Den vackra skogen och de fina sandstränderna gör området attraktivt för besökare.

Långöhällorna
Fyra blockrika och låglänta skär omgivna av grunda vatten. Skären anses vara en av de mer skyddsvärda fågellokalerna i Luleå södra skärgård.

Norr-Äspen
Det här är en flack moränö där det finns gott om hällmarker. I hällarna finns den ovanliga bergarten haparandamonzonit. På den nordöstra sidan finns fina sandstränder.

Rödkallen-Söräspen
Området ligger längst ut i södra delen av Luleå skärgård och består av öarna Rödkallen, Storgrundet, Sör-Äspen, Grillklippan och Sandögrynnorna med omgivande vattenområde.

Sandöörarna
I Luleå skärgård, på Sandöns sydligaste udde ligger Sandöörarna. Istället för sandiga marker som präglar Sandöns övriga reservat möts besökaren här av blockig moränmark, svallad av vågorna. Här har en fin naturskog etablerat sig, där gammelskogsarter som rosenticka trivs bra.

Smulterskäret
Naturreservatet Smulterskäret ligger strax öster om Småskär i de yttre delarna av Luleå skärgård.

Småskärens klippor
Reservatet utgörs av tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat ejder, grågås och tobisgrissla.

Stenåkern
Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård. Området börjar i norr vid Lappmyrberget. De centrala delarna består av ett vidsträckt klapperstensfält som omges av gles tallskog.

Vitfågelskäret
Reservatet är en vacker liten ö som ligger i den norra delen av Junköfjärden i Luleå skärgård. Ön höjer sig fem meter över havet.

Naturreservat i Piteå skärgård

BONDÖFJÄRDEN (STENSKÄR)
Ett besök i Bondöfjärdens naturreservat är en fin norrbottnisk skärgårdsupplevelse. Under sommarmånaderna färdas du enkelt med båt mellan öarna. 

DÖMAN
Naturreservatet Döman består av två öar som är starkt påverkade av svallning vilket har format deras utseende. Gistgårdsrösen och andra kulturlämningar vittnar om det gamla fiskarlivet på öarna.

HALSÖREN
Halsören är en låglänt, granskogsklädd ö som ligger cirka 12 kilometer nordost om Piteå vid Trundön. Ett vackert inslag på öns västra del är en glänta med enbuskar på klapperstenar omgiven av ståtliga granar.

KALLFJÄRDEN
I norra delen av Piteå skärgård, i yttersta havsbandet, ligger Kallfjärdens naturreservat med vacker och värdefull natur både ovan och under vattenytan. 

STOR-RÄBBEN
Reservatet domineras av de tre stora öarna Mellerstön, Lill-Räbben och Stor-Räbben, som alla är sammanbundna med mycket stora grundområden.

VARGÖDRAGET
Reservatet ligger i Piteå inre skärgård och omfattar den skogsklädda ön Lill-Rönnskäret, Storstensrevet samt tre fågelrika grund i reservatets norra och östra del. Här häckar bland annat ejder och grågås.

VARGÖN
Öns nordvästra udde, Koskäret är ett omtyckt utflyktsmål med sina flacka sandstränder och vackra utsikt. 

Naturreservat i Skellefteå skärgård

BJURÖKLUBB
Underbara Bjuröklubb har något för de flesta. Vandra på klipphällar, hoppa i sanddynerna, fika i fyrmästarbostaden och gå längs den lättillgängliga rampen upp till fyren. Varför inte ta en bastu i gästhamnen eller uppleva vårmorgonens fågelskådning?

BUREHÄLLORNA
Havet och vindarnas inverkan på Burehällorna är tydlig. Längs den nordvästra stranden finns vackert rundslipade hällar. Och i norr och söder finns fina sandstränder.

SKALLÖN
Området består av Skallöns västra delar och de anslutande delarna av Sandvikssundet samt ett par mindre öar.

SKÖTGRÖNNAN
De fina sandstränderna på Skötgrönnan gör ön till ett populärt utflyktsmål under högsommaren. Det är lättast att lägga till på den västra sidan av ön.