Bockön i Luleå skärgård

Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren med sina fina sandstränder och skogar.

Bockön i Luleå skärgård

Naturreservatet utgörs av den stora ön Bockön samt några mindre öar och skär norr och öster om huvudön. Det skiljer sig i hur det ser ut mellan östra och västra delen av Bockön. Den östra delen är mera flack och låglänt och består huvudsakligen av sand med fåtal block. Till skillnad mot den västra delen som är mycket mer blockig. Mycket av skogen på Bockön, framförallt i den östra, flacka delen, utgörs av landhöjningsskog. Det finns ganska lite av död ved på ön men ändå har arter knutna till gammal död ved som harticka, rynkskinn och ostticka hittats i reservatet.  

Övriga öar som ingår i reservatet är Lilla Sikören vilket är en avlång ö som i söder består av ett glest trädbevuxet höjdparti och i norr av en blockig strandrevel. Sikörgrunden, i den sydöstra delen av reservatet, utgör ett uppgrundningsområde med låga blockiga skär och grynnor. Här finns också Storrevet, en låglänt avlång ö som domineras av blockiga strandängar. Norr om Bockön ligger Husön som också ingår i naturreservatet.

På Bockön finns rester av ett gammalt boställe innanför Bocköviken på öns norra del. Nybygget etablerades 1812 och det fanns åkrar och ängar på ön. Huset var bebott året runt fram till på 1930-talet. Spår efter äldre aktiviteter i området syns även på Sikören i form av husgrunder och på Lilla Sikören i form av gistgårdsrösen.

Fakta:

  • Bildat år: 2010
  • Storlek: 6 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
  • Övrigt: En del av området (Sikören) ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit:

Bockön är belägen mellan Rörbäck och Siksundsön i östligaste delen av Luleå skärgård, alldeles vid gränsen för Kalix kommun.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra vattenskoter eller snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!