Bjuröklubb småbåtshamn i Skellefteå

Bjuröklubb har en mycket lång historia som vänt- och nödhamn. Det kommer sig av att området skjuter så långt ut i Bottenviken. All sjöfart till och från orter norröver, passerade här.

Bjuröklubb småbåtshamn i Skellefteå

Hamnen i Bjuröklubb

Förtöjning: Brygga, ankare alt. långsides förtöjning beroende på beläggning.
Hamndjup: 
Hamnplatser: ca 10
Hamnservice: Cafe, restaurang, toaletter och boende finns uppe på Bjuröklubbs klippa. I hamnen finns en bokningsbar bastu. Fäskvatten finns i hamnområdet.
GPS-koordinater (lat, lon):
64.477713, 21.572471

Bastun bokas i en timme. Bokningslistan finns vid ingången till bastun. Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med Arena Bjuröklubb och båtklubbarna i Skellefteå uppförde bastun i 2011.

Läs mer om resmålet Bjuröklubb och fyren under: https://bottenviken.se/bjuroklubb-skelleftea

Gästhamnen i Bjuröklubb

Under 1200-talet var Bjuröklubb en hamn för den bottniska sjöfarten. År 1519 förvånades den katolske prästen Olaus Magnus av naturens infall vid Bjuröklubb. Det kan man läsa om i hans ”Historia om de nordiska folken” där han berättade sitt besök vid Bjuröklubb: I Västerbotten mot yttersta Norden finns en klippa ute i hafvet af folket kallad Bjuraklubben, hvars högt uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna seglare såsom bestående af tre spetsar med utseende af en krona. När ett ogenomträngligt mörker till följd af hopade moln utbredt sig öfver trakten, är det bergets underbara krön, skådadt midt ibland böljorna, efter vad jag sjelf erfarit år 1519, som räddar de vilsedrifna sjöfarande.”

Gästhamnen har varit offeciell lotsplats sedan 1821. En liten pir byggdes 1927 och hamnen fick sitt nuvarande utseende 1947, när den större piren byggdes. Som lotshamn fungerade den fram till 1967, när lotsplatsen lades ned. Sedan dess är den gästhamn.

Man kan komma till Bjuröklubb med bil. Sväng av E4:an utanför Lövånger och följ skyltning till Bjuröklubb via Uttersjöbäcken. Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer från E4:an. Området har gott med parkeringsplatser som ligger nära båthamnen. Observera att man får inte köra helt upp till fyren.