Fritidsfiske i havet

I norra Bottenviken saknas marina växter och djur. Här trivs istället arter som även återfinns i sjöar och älvar. Bland fiskarna kan nämnas lax, öring, mört, abborre, gädda och harr. Strömming, sik, siklöja, lax och öring är också arter som finns i Bottenviken och som är viktiga för yrkesfisket. Laxen är den största av alla arter som sportfisket riktar sig till. Men kan vem som helst fiska i havet? Vi redan ut reglarna för fritidsfiske i havet.

Fritidsfiske i havet

Fiska i Bottenviken

I Norrbottens län finns stora möjligheter att fiska längs kusten och här finns flera stora vilda laxälvar och stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring. Det bästa av allt är att det kostar ingen ting att fiske i havet men det är ditt ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Fritidsfiske i havet

I Norrbottens län finns stora möjligheter om du vill fiska längs kusten. Du kan exempelvis fiska öring med spö på sommaren, pimpla abborre på vårvintern eller fiska med nät efter siklöja på hösten. Stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring simmar längs kusten under sina lekvandringar.

Fiskereglerna för kustfiske är generösa och det finns större möjligheter att fiska med nät och andra rörliga redskap i Norrbotten jämfört med andra delar av Sverige.

 

Allmänna regler för fiske med redskap längs med Norrbottenskusten


Fritidsfiskare rensar sina nät på Stensborg i Luleå skärgpård.

Du får fiska med handredskap och rörliga redskap på allmänt och enskilda vatten om du är:

 • Svensk medborgare
 • Utländsk medborgare bosatt i Sverige.

Du får endast fiska med handredskap:

 • Utländsk medborgare och inte bosatt i Sverige.

Har du fiskelicens?

Du måste ha fiskelicens för att kunna sälja fisk eller produkter från fiske i havet.


Junköfiskarna Per och Lars Ökvist med fiskförsäljning under Lövskär Hamnfestival.

Då måste du återutsätta fisken

Om du fångar fisk under för arten förbjuden tid, med förbjuden metod/redskap, eller inte uppfyller måttbestämmelser för arten, ska den fångade fisken genast återutsättas oavsett om den är död eller levande.

Råder fredningstid?

Fiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 oktober—31 december längs hela kusten.

 

Regler för fiskeredskapen

Fasta-, rörliga- och handredskap

 • Fasta redskap: fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.
 • Rörliga redskap: rörliga redskap är redskap som inte är fast redskap. Exempelvis nät, långrev, ryssja och bur.
 • Handredskap: spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.


Den vanligaste sportfisken är gäddan. Den återutsätts i 85 procent av fallen

Fasta redskap

Vill du fiska med fasta redskap? Reglerna för att fiska med fasta redskap kan komma att ändras under året. Därför är det bäst att du kontaktar Länsstyrelsens fiskehandläggare för aktuell information.

Antal redskap som får användas

Högst sex redskap per person, oavsett om du fiskar med nät eller mjärden. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.

Så märker du dina redskap

Det är viktigt att du märker redskapen enligt gällande lagar och regler. Omärkta redskap beslagtas vid fisketillsyn.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats-»

Regler för nätfiske

 • Du får fiska med max 6 nät per person. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.
 • Fiske med nät är förbjudet inom vattenområden grundare än tre meter enligt gällande sjökort under perioden 1 april—10 juni samt under 1 oktober—31 december. Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får bedrivas under oktober månad.
 • Nätfiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 april—30 juni.
 • Nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter är förbjudet under perioden 1 april—30 juni.
 • Det är förbjudet att fiska med nät i en fiskådra. Detta gäller även för utflödet för alla vattendrag på kusten.
 • I länets fredningsområden och i Torneälven gäller även särskilda regler. För information om dessa regler kontakta våra fiskehandläggare.

 

Laxfiske längs kusten

Enbart fiskerättsägaren får fiska efter lax med fasta och rörliga redskap på enskilt vatten. För personer utan fiskelicens är det förbjudet att fiska lax innan 1 juli. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) beslutar varje år om fiskestopp för laxfiske när laxkvoten är uppfiskad. Håll dig uppdaterad.

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats-»

Så mäter du maskor

De maskstorlekar för nät och liknande som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd).

Minimimått

 • Lax 60 centimeter
 • Öring 50 centimeter
 • Harr 30 centimeter
 • Gös 45 centimeter för alla tillåtna redskap förutom handredskap och ryssjor samt 45—60 centimeter för handredskap och ryssjor

Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten.