Projekt Malmporten Luleå

Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter.

Projekt Malmporten Luleå

Sjövägarna till Luleå rustas för framtidens transportbehov

Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

Luleå är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projektetet får även ekonomiskt stöd från EU.
Malmen som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till europeiska stålverk. Bättre kapacitet för utskeppning via Luleå är det enda realistiska alternativet för den ökade produktionen på malmfälten. De två utskeppningshamnarna kompletterar också varandra i händelse av trafikstörningar.

Ökat transportbehov och nya miljöregler som ökar transportkostnaderna kräver förbättringar i infrastrukturen för att ta emot större fartyg. Från 1 januari 2015 begränsas svavelutsläppen från fartyg inom särskilt miljökänsliga områden till maximalt 0,1 viktprocent vilket innebär kraftigt minskade utsläpp av svavel i luften. Men miljökraven medför också ökade transportkostnader när det krävs renare bränslen eller avancerad reningsutrustning. Svavelkravet gäller bland annat hela Östersjön inklusive Bottniska viken. Med större fartyg som innebär effektivare transporter förbättras konkurrensvillkoren.

Större fartyg är också till nytta för miljön genom lägre bränsleförbrukning och utsläpp per transporterat ton gods. Planerade åtgärder innebär också ökad sjösäkerhet eftersom sjövägarna till Luleå uppgraderas till att följa Transportstyrelsens rekommendationer och internationella riktlinjer för utmärkning och säkerhetsmarginaler.

Med Luleåprojektet höjs kapaciteten så att man sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta 160 000 ton mot dagens maximala 55 000 ton. Med tanke på att malm är lågvärdigt gods är det lätt att inse hur viktigt det är med hög lastkapacitet. Det gäller för övrigt även transporterna av kol till stålverket i Luleå.

Under fem-sex månader per år är det is i Bottenviken. Därför förbättras också den transportled närmare svenska kusten som är det bästa alternativet vintertid för att förkorta restiden och minska behovet av isbrytningsassistans.

Huvuddelen av muddringen sker i farlederna till Luleå, men det krävs också en liten insats i Norra Kvarken som i dag ger en begränsning för fartygsstorlekar till hamnar i norra Sverige och Finland. Luleåprojektet innebär att hamnen under isfri tid kan trafikeras med de största fartyg som kan gå in i Östersjön och som har ett djupgående på 15,0 meter. Projektet innebär även att Luleå hamn får ökad lastningskapacitet och effektivare hantering av gods.