Vargödraget naturreservat i Piteå skärgård

Reservatet ligger i Piteå inre skärgård och omfattar den skogsklädda ön Lill-Rönnskäret, Storstensrevet samt tre fågelrika grund i reservatets norra och östra del. Här häckar bland annat ejder och grågås.

Vargödraget naturreservat i Piteå skärgård
Klingergrundet, Vargödragets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lill-Rönnskäret är en barrskogsklädd moränö på 10 hektar och öns högsta punkt är på 5 meter över havet. Gran är det vanligaste trädslaget och det finns ett stort inslag av högresta och grova granar i skogen. Det ligger en del döda träd på marken, vedsvamparna granticka och kötticka påträffas på de döda granarna i reservatet. Förekomsten av framförallt den sistnämnda visar på ett visst mått av kontinuitet av liggande död ved. Skogen är tätast ner mot öns ytterkanter där den övergår i en smal al- och rönnbård närmast blockstränderna. Skrak- och svärtbon är vanliga i strandskogen och i enstaka stående döda träd syns hackspår efter spillkråka.

Nordost om Lill-Rönnskäret ligger Storstenrevet. Ön med sina 3 hektar omfattar två björk- och albevuxna höjdpartier sammanbundna av en grus- och sandrevel med gräsvegetation. Den omges av blockstränder som vid reveln övergår i strandängar.  

I reservatet ingår även ett namnlöst grund på 0,3 hektar nordost om Storstenrevet samt i öster Klingergrundet och Klingergrundsrevet på 0,6 respektive 0,2 hektar. Grunden är viktiga häckningslokaler för ejder och grågås men är även värdefulla häcknings- och rastlokaler för ett flertal andra fågelarter. På Klingergrundet står en renoverad träbåk som uppfördes 1882.

Fakta:

  • Bildat år: 2007
  • Storlek: 1,5 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 1 mil öster om centrala Piteå. Det behövs båt för att ta sig dit ut.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar  

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet. Vissa av öarna har landstigningsförbud 1 maj – 31 juli, se karta över området. Mer om detta och om jakten kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!