Fortsatt viktigt att förhindra spridning av kräftpest

Nu går isarna och sommarens fiskesäsong drar i gång. Norrbotten är det enda länet i Sverige som inte har drabbats av kräftpest, en sjukdom som riskerar att slå ut den inhemska flodkräftan. Eftersom sjukdomen framför allt sprids av människor går den att stoppa.

Fortsatt viktigt att förhindra spridning av kräftpest
Kräftpest sprids framför allt med hjälp av människor. Genom att hantera båtar och redskap på rätt sätt kan smittspridning förhindras. Foto: Hans Berggren/Johnér

Kräftpest är en svampsjukdom vars sporer kan spridas med båtar och annat från ett smittat vatten till ett friskt.

— Förra året upptäcktes kräftpest i Skellefteälven och vi vet att den finns i norra Finland. För att inte föra smitta vidare bör alla som har fiskat eller paddlat i vatten utanför länet rengöra sina fiskeredskap och båtar innan de används i vatten med flodkräfta i Norrbotten, säger Maja Wressel, handläggare på Länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Om ett vatten med flodkräfta smittas slås beståndet ut. Men smittspridning kan förhindras genom att torka, desinficera, koka eller frysa material innan det används i ett vatten med flodkräfta. Olika metoder kan användas, se faktaruta.

Informationssatsning

Länsstyrelsen i Norrbottens län har i år fått medel från Havs- och vattenmyndigheten för att informera fiskare och andra som nyttjar våra vatten hur de kan värna länets hotade flodkräftor.

— Genom att det huvudsakligen är människor som sprider kräftpest så kan smittspridning förhindras genom att alla tar sitt ansvar, och där är information en viktig del, säger Wressel.

Kräftpest största hotet

Kräftpest är det största hotet mot flodkräftan. Pestsjukdomen sprids av den från Nordamerika införda signalkräftan. Signalkräftor är bärare av kräftpest och kan föra sjukdomen vidare till flodkräftan, som dör av den. Utplantering av signalkräftor är numera olagligt i hela EU.

Finns i kustlandet

Flodkräftan finns i minst tolv vattendrag i länet och den har också setts i flera sjöar. De vattendrag som har en känd förekomst är Åbyälven, Sågbäcken, Lillpiteälven, Alterälven, Alån, Luleälven, Råneälven, Töreälven, Kalixälven, Sangisälven, Keräsjoki och Torneälven. För att fiska kräftor krävs separat fiskekort för det specifika vattendraget, och särskilda regler gäller.

Följ dessa tre regler för att hindra smittspridning

1. Plantera inte ut signalkräftor

Utplantering av signalkräfta är olagligt i hela EU. Signalkräftor är bärare av kräftpest och kan föra smittan vidare till flodkräftan, som dör av den.

2. Flytta inte fisk till andra vatten

Använd inte betesfisk i ett annat vatten än där den fångats. Häll inte heller ut vatten från ett vatten till ett annat.

3. Desinficera båtar och redskap

Har du använt båt eller redskap i vatten utanför Norrbotten och flyttar dem till ett vatten med flodkräfta bör du säkerställa att du inte sprider smittan*. Det görs genom att redskap och båtar:

  • torkas fullständigt
  • rengörs med T-röd eller VirkonTM S
  • kokas eller djupfryses.

Metoder för desinficering

  • Desinficering med medel verksamt mot svamp och sporer, till exempel VirkonTM S, ett biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel.
  • Torkning till fullständig torrhet, till exempel: i bastu 70⁰ C i minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål), eller genom långvarig sol- eller lufttorkning.
  • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit och 1 del vatten). Fångstredskap ska hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
  • Båtar töms helt på vatten och lufttorkas ordentligt. Tömda båtar kan också duschas med T-röd eller VirkonTM S.
  • Frysning -10⁰ C under minst 24 h. Lämpligt för neoprendetaljer och vadarskor med filtsula.
  • Kokning under lock i minst fem minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

* Vid kräftfiske är det lagkrav på rengöring av redskap som flyttas mellan vatten. Man får inte heller förvara eller kasta kräftor eller kräftdelar i annat vatten än det där de fångats. Det är också förbjudet att i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats. Kräftfiske kräver alltid särskilt fiskekort.