Svenska badvatten får bra betyg

90 procent av de 468 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet. Ungefär 74 procent av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt badvattenkvalitet. Det visar HaV:s rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2024”.

Svenska badvatten får bra betyg
Klubbviken Havsbad i Luleå skärgård, södra stranden.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet har ökat något jämfört med 2022. 346 EU-bad klassas som utmärkta. Klassificeringen baseras på kommunernas rapportering av provtagningsresultat under badsäsongerna från 2020 till och med 2023.

EU-baden blir fler

– De senaste åren har vi sett att antalet EU-bad fortsätter att öka. Det är bra eftersom det då tas regelbundna vattenprover. Arton EU-bad har dock klassificerats med dålig badvattenkvalitet. För de här baden behöver kommunen utreda kring källor till föroreningar och möjliga åtgärder, säger Ema Glad, utredare vid HaV.

Antalet EU-bad med klassificeringarna bra och tillfredsställande har också ökat inför badsäsongen 2024 jämfört med 2023, vilket är positivt. Provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna ligger till grund för årets klassificering.

På HaV:s webbplats www.havochvatten.se/badplatsen där kommunen rapporterar in svar finns uppgifter om badplatser och provsvar. För havsbad finns även prognoser för vattentemperaturen.

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen.

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen.

Fakta om EU-bad och klassificeringen

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen. I Sverige finns drygt 2 600 badplatser registrerade av kommunerna på webbplatsen Badplatsen. Av dessa är 468 EU-bad.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten. Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad klassas som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinala enterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.
Många av de övriga baden kontrolleras också regelbundet av kommunerna. Inför badsäsongen 2024 får 979 övriga bad en klassificering av badvattenkvaliteten.

– Det innebär att kommunerna följt samma provtagningsregler för dessa bad som för EU-bad. Det är frivilligt, men något som HaV uppmuntrar till, säger Ema Glad.