Naturreservatet Döman i Piteå skärgård

Naturreservatet Döman består av två öar som är starkt påverkade av svallning vilket har format deras utseende. Gistgårdsrösen och andra kulturlämningar vittnar om det gamla fiskarlivet på öarna.

Naturreservatet Döman i Piteå skärgård
Strandglim.

Reservatet omfattar de två öarna Gråsjälen och Döman belägna strax söder om Jävre Sandön i Piteå innerskärgård. Närmast Jävre Sandön ligger Gråsjälen som är cirka 6 hektar stort. Ön är kraftigt påverkad av svallning och den nordvästra halvan består av grusiga strandvallar och blockfält. Den södra delen är också ursvallad men den är mer storblockig. På Gråsjälen kan du se växter som hallonbuskar, renfana, strandglim och krypande strandvial.  

Den andra ön, Döman, är 9,5 hektar stort och har en mer rundad form jämfört med Gråsjälen. Liksom grannön är ön kraftigt svallad och utgörs till största delen av grus och klapperstenar. På ön finns växter som krypande rönnar som är ett vackert inslag, enbuskar, klena granar och tallar. Den rikaste strandvegetationen finns i viken i norr och där växer bland annat täta bestånd av madrör, gultåtel, östersjötåg och salttåg.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 0,8 Kvadratkilometer, varav landyta 0,16.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit:

Naturreservatet Döman ligger ca 2,5 mil söder om Piteå och ca 9 km SO om Jävre. Landstigning görs vid den brygga och stuga som ligger på den västra delen av ön.Till bryggan har en smal kanal muddrats. För mer information, kontakta turistinformationen i Piteå kommun.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!