Stor-Räbben naturreservat i Piteå skärgård

Reservatet domineras av de tre stora öarna Mellerstön, Lill-Räbben och Stor-Räbben, som alla är sammanbundna med mycket stora grundområden.

Stor-Räbben naturreservat i Piteå skärgård

De tre öarna är sammanbundna via mäktiga strandängar, våtmarker och grundbottnar med mycket höga värden för såväl växter som djur. Här är effekterna av landhöjningen extra tydlig, och kommer att medföra att öarna inom några decennier växer samman till en enda stor ö.

Stor-Räbben är den mest besökta ön i reservatet och här finns en del anläggningar för friluftslivet. Ön har en vacker, karg och särpräglad natur som för tankarna till kalfjället.

Spana fåglar och beundra blommor
Stor- och Lill-Räbben har en varierad och artrik flora och ett rikt fågelliv. De har även stora geologiska värden samt en intressant kulturhistoria. Stor-Räbben hör med sina 18 meter över havet till de högsta öarna i Piteå skärgård och har därmed sannolikt skärgårdens äldsta historia. Stor-Räbben ligger oskyddad för havets krafter och har gott om renspolade klippor och klapperfält varifrån finare material spolats ut och bildar mäktiga sandområden.

Mellerstön är en av de största öarna i Piteå skärgård. Ön är till största del bevuxen med barrskog. På den del av ön som ingår i reservatet finns det myrmarker, lövskogar, sumpskogar, öppna gölar och gammal grandominerad naturskog.

Från säljakt till fiske
Redan under 500-talet nyttjades Stor-Räbben av säljägare som säsongsvis bodde i enkla bostäder i klapperstenen. Så småningom kom fisket att få allt större betydelse och säljakten avtog. Yrkesfiske tros ha pågått på ön sedan mitten av 1700-talet och på 1800-talet hade den Norrbottens största fiskeläge. På Lill-Räbben finns fornlämningar i form av båtlänning, husgrunder och tomtningar som vittnar om äldre tiders nyttjande.

Landstigningsförbud
De flesta av de övriga öarna i reservatet har ett rikt fågelliv och därför är det landstigningsförbud under häckningsperiod. Fåglar som kan ses är bland annat tordmule, ejder, grågås, tobisgrissla, vigg och stora måsfågelkolonier.

Fakta:

 • Bildat år: 1969, utvidgades 2007
 • Storlek: 101,4 kvadratkilometer
 • Förvaltare: Länsstyrelsen, skötselavtal med Piteå kommun.
 • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Naturreservatet ligger cirka 18 kilometer sydost om Piteå.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, men bara på anvisad plats på ön Stor-Räbben.
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att:

 • köra snöskoter på öarna förutom efter skoterleden på Mellerstön. 
 • köra vattenskoter
 • skada växt- och djurliv.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet. Vissa av öarna har landstigningsförbud 1 maj – 31 juli, se kartan över området. Detta och jakten kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!