Lagen om toatömning når bara minoritet av båtägarna

I år har nya lagar införts gällande förbud mot tömning av toaletter från fritidsbåtar ut i havet. Åtskilliga miljoner kronor har investerats i hamnar runt för att uppfylla lagkraven för kunna tömma båtarnas toatankar, men lagen berör bara ett fåtal båtägare i Sverige.

Lagen om toatömning når bara minoritet av båtägarna

Majoriteten av de svenska fritidsbåtarna, ca 87 % saknar helt toalett vilket innebär att nästan 1,9 miljoner båtfarare måste sköta sina behov någon annanstans, helst på en landtoalett.

Idag saknas det helt incitament för markägare att bygga toaletter på land i populära naturhamnar och badplatser i våra skärgårdar. Regelverket för bygglov och strandskydd är svårgenomträngt för den som vill erbjuda gästande båtar alternativ till att uträtta sina behov i skogen eller i havet. Bidragssystem för toaletter på land saknas utan sker på markägarens egen bekostnad

För den som ändå vill bygga toaletter saknas det på många platser system för omhändertagande av toalettavfallet då kommunerna inte erbjuder toatömning på öarna.

”Idag saknas samordning och helhetssyn mellan myndigheterna. Regelverket för toalettavfall från båtar ska hanteras av Transportstyrelsen och toalettavfall från på landtoaletter hanteras av miljöförvaltningarna i kommunerna. Bristen på smaordning och investeringar får till följd att alldeles för många människor uträttar sina behov på fel ställen, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen.”

”Idag är det alldeles för stort fokus på båttoaletter, medan det är helt tyst om toalettbehovet från alla fortsätter Peter Karlsson.”

Svenska Båtunionen efterfrågar samordning mellan kommunerna och myndigheterna för att förenkla och stimulera byggandet av fler landtoaletter för båtfolket längs våra kuster.