Positiv utveckling för länets fiskerinäring

I en ny rapport från länsstyrelsen presenteras en positiv bild av utvecklingen inom länets fiskerinäring. Rapporten bygger på statistik från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet och visar bland annat på en god ekonomisk utveckling och ett stabilt antal yrkesfiskare där även nyrekrytering sker.

Positiv utveckling för länets fiskerinäring

En vanlig bild av det svenska yrkesfisket är en åldrande yrkeskår och dålig lönsamhet. Statistik från Havs- och vattenmyndigheten bekräftar också att det småskaliga svenska yrkesfisket har en tydlig negativ utveckling. Denna bild är emellertid en sammanslagning av data från fisket i hela havsområden. I en ny rapport från Länsstyrelsen har statistiken brutits ner på länsnivå och då framträder en mer positiv bild av yrkesfisket i Norrbotten.

Positiv ekonomisk utveckling i länet trots orosmoln

I rapporten redovisas bland annat utvecklingen av antalet yrkesfiskare, fångstmängder för viktiga fiskarter och inkomster från fisket. En viktig orsak till den goda ekonomiska utvecklingen i Norrbotten är fisket efter siklöja, som är den enskilt viktigaste fiskarten för länets yrkesfiske. Ett antal år med rekordartade fångster sammanfaller med en bra prisutveckling på löjrom, vilket har gett en god lönsamhet.

Rapporten pekar samtidigt på att även Norrbottens fiskerinäring har en hel del utmaningar att hantera, exempelvis en ökande sälstam som förstör fångster och river redskap och ett försämrat siklöjefiske under de senaste åren. Utvecklingen är trots det positiv.

—Tillgången på siklöja har varierat kraftigt över tid även historiskt och förhoppningsvis är det vi ser nu en tillfällig nedgång. Det är trots allt bara några få år sedan som vi hade rekordfångster och sett över en tjugoårsperiod har utvecklingen varit positiv med bra prisutveckling och goda fångster, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Goda fiskbestånd och bra prisutveckling

Rapporten lyfter även fram andra delar av fisket som bidrar till utvecklingen.

— EU har dragit ner kraftigt på laxfisket sedan tidigt 2000-tal. Trots betydligt hårdare regler överlag så har vi i Norrbotten ändå kunnat bibehålla eller till och med utöka fångstmängderna. Tillsammans med en bra prisutveckling har det gjort att även laxfisket har ökat i värde. Detta har dessutom skett samtidigt som vi kunnat återuppbygga vissa av våra vildlaxstammar, säger Dan Blomkvist.