Harrprojektet testar nya metoder för att hitta lekplatser

Under våren och sommaren har Harrprojektet inventerat kustområden i Västerbotten och Norrbotten för att hitta fler platser där den unika kustlekande harren leker. Nu fortsätter arbetet med nya metoder.

Harrprojektet testar nya metoder för att hitta lekplatser
Lekområdesinventering vid Holmön.

I Västerbotten har projektet hittills bara hittat lekplatser kring Holmöarna. Vårens insatser intensifierades därför dit för att få en bättre bild av antalet lekplatser och för att samla in mer kunskap om hur de ser ut. Resultatet blev att vi hittade flera nya lekplatser i området.

Lekplatser är områden där harren reproducerar sig, det vill säga där honorna lägger sina ägg och hanarna befruktar äggen med mjölke. Havslekande harr lägger sin rom efter stränder på grus- och stenbottnar.

Romkorn av harr som samlats in vid Holmön.

Lågvatten i juni torrlade vissa lekområden

Det ihållande högtrycket i juni gjorde att vattenståndet i havet sjönk och många lekplatser blev periodvis mer eller mindre torrlagda. Många harrägg blev instängda i små pölar där vattentemperaturen tidvis översteg 20°C, vilket innebär att embryot dör.

Lågt vatten under försommaren är ingen unik företeelse och det är normalt att överlevnaden hos harrens ägg varierar mellan olika år. Vid återbesök under senare delen av juni observerade projektet harryngel, flera ägg hade alltså klarat sig trots lågvattnet i juni.

Lågvattnet i juni resulterade i att äggen blev instängda i små pölar.

Test med utterbräda, flugkast och undervattensdrönare

Projektet testar nu fiske med utterbräda och flugkast för att undersöka om de kan användas för att uppskatta mängden harr längs kusten. Utterbrädan är ett fiskeredskap som kan liknas vid en mini-katamaran. Den dras efter en båt och på brädan sitter ett antal flugor som släpar i vattenytan när båten körs framåt. Flugkastet består av ett flöte och tre flugor.

Fisket med dessa metoder upprepas tre gånger per dag, ett antal dagar i följd. Förhoppningen är att resultaten ska kunna användas för att skatta mängden harr över tid. Tidigare under året har vi även gjort försök med undervattensdrönare för att kartlägga harr i havet. Senare i höst kommer resultaten att analyseras och då får vi veta om de nya metoderna fungerar.

Fiske med utterbräda vid Tavasten utanför Täfteå.

Försök med radiomärkning

Under hösten deltar vi även i ett radiomärkningsförsök i samarbete med SLU. Harrar förses sändare utanför Rickleå och vid Järnäs-halvön och sedan kommer fiskarnas vandringsbeteende att registreras. Det görs med hjälp av bojar som placeras ut längs kusten och i utvalda vattendrag. Syftet är undersöka om det finns lekplatser i försöksområdet.

Bild från Klubben utanför Rickleå där Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med SLU sätter sändare på harr för att undersöka om det finns lekplatser i havsområdet.

Om Harrprojektet

Sedan 2019 samarbetar länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten för att bevara och stärka den havslekande harren.

Bottenviken och Norra Kvarken är de enda kända platserna i världen där det bevisats att harr leker i havsmiljö. Harren förknippas annars främst med bäckar och älvar.

Kunskapen om harr som leker i havet är begränsad och syftet med projektet är att ta reda på mer.