Kustbevakningen och MSB får förstärkningar

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrev för Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kustbevakningens förmågor till sjöss ska stärkas och regeringen satsar en halv miljard från 2022 och framåt för att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor.

Kustbevakningen och MSB får förstärkningar

Kustbevakningen är en central aktör till sjöss och har till uppdrag att utföra miljöräddningstjänst och annan räddningstjänst till sjöss samt bedriva sjöövervakning. Myndigheten är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Kustbevakningens anslag för 2022 ökas med sammanlagt 75,5 miljoner kronor, för att myndigheten ska kunna stärka sin förmåga till sjöss.

Risken för naturolyckor, så som ras, skred, översvämningar och skogsbränder ökar i ett förändrat klimat. Kommunerna har en central roll i det förebyggande arbetet mot naturolyckor men staten behöver stödja kommunerna i deras arbete. Från 2022 och framåt satsar regeringen därför en halv miljard kronor för att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor. MSB, som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar, fördelar bidragen med stöd av SMHI och SGI.