Ny statistik bekräftar: intresset för friluftsliv ökade stort under pandemin

Ny statistik för 2021 från SCB visar att 52 procent av befolkningen i Sverige varit ute i skog och mark varje vecka de senaste 12 månaderna. Det är en ökning från 33 procent 2019.

Ny statistik bekräftar: intresset för friluftsliv ökade stort under pandemin

Ökningen är störst i den yngsta och i den äldsta åldersgruppen, där andelarna som varit ute i skog och mark varje vecka har fördubblats sedan 2018–2019, och en ökning från 14 till 31 procent bland personer 85 år och äldre. Även bland 25–34-åringarna syns en relativt stor ökning från 27 till 48 procent.

– Detta bekräftar det vi sett de senaste åren men inte haft nationella siffror på. Att vistas i naturen är viktigt för många människor och har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. I en tid då stillasittande och psykisk ohälsa ökar är vistelse i natur och friluftsliv extra viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Eva Stighäll, handläggare på Naturvårdsverket.

Den vardagsnära naturen viktig för folkhälsan

Tillgång till vardagsnära natur är en viktig resurs som ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Grönska och grönområden behövs i alla miljöer, men är särskilt viktigt i anslutning till våra bostäder och vid förskolor och skolor. Närhet är en förutsättning för att regelbundet kunna besöka naturområden.

– Samhällsplaneringen har en viktig roll för att säkerställa att det finns vardagsnära natur för olika grupper i befolkningen. Om grönområden byggs bort försvårar det för människor att vistas i naturen regelbundet och de positiva effekterna uteblir. Kommunen har en viktig roll i att planera, skapa och skydda natur i närheten av människors vardag, säger Eva Stighäll. 

Allemansrätten – grunden för friluftslivet och viktig att värna

Allemansrätten gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. I förlängningen kan allemansrätten bidra till en jämlik hälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och kan bidra till en god fysisk och psykisk hälsa.